Rozwód z orzekaniem winie nie tylko wywołuje znacznie większe emocje i bardziej angażuje małżonków, lecz zazwyczaj również dłużej trwa, co skutecznie może zniechęcić do prowadzenia takiego postępowania, dlatego wielu małżonków decyduje się na szybsze i spokojniejsze załatwienie sprawy poprzez rozwód bez orzekania o winie. Długi rozwód z orzekaniem o winie nie jest jednakże regułą, gdyż zdarzają się sytuacje, w których wydanie wyroku zawierającego rozstrzygnięcie o winie następuje szybciej niż w przypadku wyrokowania bez tego elementu, wszystko bowiem zależy czy postępowanie rozwodowe jest umiejętnie prowadzone od samego początku.

Decydując się na postępowanie w którym rozpatrywana ma być kwestia winy w rozkładzie pożycia małżonków, przede wszystkim należy bardzo dobrze się przygotować pod względem dowodowym, gdyż winę należy udowodnić. I tak, jeśli powód wnosi o rozwód z orzeczeniem o winie, to już w pozwie powinny zostać wskazane wszelkie dowody o niej świadczące, a więc jeśli przyczyną rozwodu i rozpadu małżeństwa jest np. zdrada współmałżonka, to w pozwie przedstawić można zdjęcia o niej świadczące.

Bardzo często w tego rodzaju sprawach powoływany jest również dowód z zeznań świadków, aby więc został on przeprowadzony przez sąd jak najszybciej, już w pozwie należy wskazać świadków, których strona chce powołać, wraz ze wskazaniem adresu korespondencyjnego, aby sąd mógł owych świadków wezwać na przesłuchanie już na pierwszą rozprawę, bez konieczności przedłużania postępowania z tego powodu. Należy również pamiętać, że aby pozew został przyjęty do rozpoznania i żeby rozprawa została wyznaczona stosunkowo szybko, pozew powinien być poprawnie sformułowany pod względem formalnym i powinna zostać uiszczona od niego stosowna opłata sądowa, gdyż w przeciwnym wypadku sąd będzie zobowiązany wezwać powoda do uzupełnienia stwierdzonych braków, co oczywiście nie pozostanie bez wpływu na termin rozpoznania sprawy.

Jednakże, to jak w dalszej części postępowanie będzie wyglądać i czy zakończy się stosunkowo szybko, nie zależy już tylko od powoda, gdyż na bieg postępowania ma wpływ również stanowisko pozwanego. Najbardziej optymistyczny scenariusz zakłada, że pozwany „przygnieciony” dowodami i twierdzeniami zawartymi w pozwie dojdzie do przekonania, że nie ma podstaw ani środków, żeby z nimi polemizować i zgodzi się na orzeczenie rozwodu z jego winy, wówczas postępowanie rozwodowe powinno szybko się zakończyć i będzie zawierało orzeczenie o winie.

Jeśli jednak pozwany nie zgadza się z twierdzeniami powoda to najpewniej sam zacznie ubiegać się o orzeczenie w którym winnym rozkładu pożycia małżonków zostanie wskazany powód, w takim więc przypadku wchodzimy na grunt długiego i trudnego procesu, który nie zakończy się szybko, jeśli jedna lub druga strona postępowania nie ustąpi, co się niezwykle rzadko zdarza.

Jeszcze trudniej przedstawia się sytuacja, gdy powód wnosi o rozwód bez orzekania o winie, natomiast pozwany chce orzeczenia z winy powoda, gdyż w takim przypadku pojawiają się dodatkowo urażone ambicje, a czasem nawet poczucie oszukania przez małżonka wnoszącego pozew rozwodowy, co z kolei prowadzi najczęściej do tego, że powód zmienia swoje stanowisko i również domaga się rozwodu z orzeczeniem o winie. Rozwód w którym zostało zgłoszone żądanie orzeczenia o winie jest więc bardzo dynamicznym postępowaniem, które zakończyć może się szybko, tylko gdy jedna strona ustąpi i weźmie na siebie winę, ewentualnie gdy małżonkowie zgodzą się na rozwód z winy obydwóch stron, w przeciwnym wypadku postępowanie z orzeczeniem o winie raczej szybko się nie zakończy.

Poza ustaleniem winy, która ma bardzo duży wpływ na trwanie całego procesu rozwodowego, małżonkowie w toku postępowania muszą rozstrzygnąć ponadto kwestię władzy rodzicielskiej, opieki, kontaktów oraz alimentów na małoletnie dzieci, zdarza się bowiem, że co do winy między małżonkami nie ma nieporozumienia, natomiast konflikt powstaje w związku z wychowaniem dzieci i jeśli nie osiągną w tym zakresie konsensusu to wydanie wyroku rozwodowego zostanie odsunięte w czasie.

Czy da się szybko przeprowadzić rozwód z orzekaniem o winie?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *