Małżeństwa z osobami obcego pochodzenia nie są obecnie niczym zaskakującym, jeśli jednak dojdzie do rozpadu takiego małżeństwa zwykle pojawia się pytanie jak się rozwieść, a więc według jakiego prawa- małżonka pochodzącego z Polski, małżonka nie mającego polskiego pochodzenia czy też według jeszcze innej właściwości, a więc np. zgodnie z prawem kraju w którym małżonkowie wspólnie przebywają?

Udzielenie poprawnej odpowiedzi na zadane powyżej pytanie zależy od kilku okoliczności, żeby więc prawidłowo określić prawo właściwe w przypadku rozwodu osób różnej narodowości należy sięgnąć nie tylko do przepisów krajowych, lecz również międzynarodowych.

Zgodnie z regulacjami zawartymi w Kodeksie postępowania cywilnego, jurysdykcja krajowa jest wyłączna, a więc jedynym sądem właściwym do orzekania w danej sprawie jest sąd polski, jeżeli oboje małżonkowie są obywatelami polskimi oraz mają miejsce zamieszkania i miejsce zwykłego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej. Jeśli więc małżonek obcego pochodzenia otrzymał obywatelstwo polskie, niezależnie od tego czy posiada również obywatelstwo kraju swojego pochodzenia, a drugi małżonek jest Polakiem, wówczas, jeżeli małżonkowie na stałe przebywają i mieszkają w Polsce, postępowanie rozwodowe takich osób zawsze toczyć się będzie przed sądem polskim i według prawa polskiego.

Ponadto, do jurysdykcji krajowej należą również sprawy małżeńskie, jeżeli oboje małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania lub ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli jedno z nich nadal ma miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej, lub małżonek będący powodem ma co najmniej od roku bezpośrednio przed wszczęciem postępowania miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej, lub małżonek będący powodem jest obywatelem polskim i ma co najmniej od sześciu miesięcy bezpośrednio przed wszczęciem postępowania miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej.

We wskazanych powyżej przypadkach postępowanie rozwodowe małżonków będzie się toczyć przed sądem mieszczącym się w Polsce, pamiętać jednakże należy, że nie jest to równoznaczne z tym, iż rozwód odbędzie się według prawa polskiego. Ustalenie zaś jakie prawo będzie stosowane przez sąd polski w sprawie o rozwód jest bardzo istotne z punktu widzenia przesłanek rozwodowych oraz skutków samego rozwodu, w różnych krajach te same kwestie mogą być odmiennie uregulowane, prawidłowe określenie już na początku postępowania prawa właściwego w sprawie pozwoli więc stronom właściwe przygotować się do takiego postępowania.

Zgodnie z regulacjami zawartymi w ustawie prawo prywatne międzynarodowe, rozwiązanie małżeństwa podlega wspólnemu prawu ojczystemu małżonków z chwili żądania rozwiązania małżeństwa, jeśli więc obywatel Polski wyjechał do Francji, tam zawarł związek małżeński z Francuzką i otrzymał obywatelstwo Francji, to powództwo o rozwód będzie mógł złożyć do sądu polskiego, jeżeli co najmniej od sześciu miesięcy przed jego wytoczeniem zamieszkiwał w Polsce, jednakże wówczas sąd nie będzie prowadzić postępowania według prawa polskiego, lecz według prawa francuskiego, gdyż jest to prawo wspólne obojga małżonków. Sytuacja komplikuje się jednak nieco, gdy małżonkowie nie posiadają wspólnego obywatelstwa, gdyż wówczas właściwe prawo ustala się według miejsca ostatniego wspólnego zamieszkania małżonków.

Zgodnie z powołaną już uprzednio ustawą prawo prywatne międzynarodowe, w razie braku wspólnego prawa ojczystego małżonków właściwe jest prawo państwa, w którym oboje małżonkowie mają w chwili żądania rozwiązania małżeństwa miejsce zamieszkania, a jeżeli małżonkowie nie mają w chwili żądania rozwiązania małżeństwa wspólnego miejsca zamieszkania, wówczas właściwe będzie prawo państwa, w którym oboje małżonkowie mieli ostatnio miejsce wspólnego zwykłego pobytu, jeżeli jedno z nich ma w nim nadal miejsce zwykłego pobytu. Jeśli więc polska obywatelka i brytyjski obywatel będący małżeństwem wspólnie zamieszkują w Niemczech, wówczas sprawa rozwodowa takich osób będzie rozpatrywana w oparciu o prawo niemieckie, jeśli jednak obywatel brytyjski przebywa obecnie np. w Holandii, obywatelka polska zaś w Austrii, zaś ostatnio małżonkowie wspólnie zamieszkiwali w Austrii, wówczas postępowanie rozwodowe takich osób będzie toczyć się w oparciu o przepisy prawa austriackiego.

W sytuacji, gdy brak jest okoliczności rozstrzygających o właściwości prawa na podstawie wskazanych powyżej regulacji, wówczas do rozwiązania małżeństwa stosuje się prawo polskie.

Kancelaria adwokacka adwokat Jacek Sosnowski świadczy pomoc prawną terenie województwa mazowieckiego oraz śląskiego – KONTAKT

Jak przeprowadzić rozwód z cudzoziemcem.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *