Orzeczenie rozwodu jest możliwe tylko wówczas, gdy między małżonkami doszło do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia, a więc wtedy, gdy nie ma widoków na utrzymanie małżeństwa. Proces rozkładu więzi małżeńskich zwykle trwa zatem dłuższy odcinek czasu i może być spowodowany np. różnymi priorytetami w życiu małżonków, odmiennymi poglądami, bądź może nastąpić z powodu zawinionego zachowania jednego z małżonków, takiego jak zdrada, alkoholizm czy stosowanie przemocy.

W sytuacji, gdy przyczyna rozpadu małżeństwa leży po stronie tylko jednego małżonka, zwykle w procesie rozwodowym ustalana jest wina w rozkładzie pożycia, zaś przypisanie wyłącznej winy małżonkowi, który np. zdradzał, powoduje, że po stronie tego małżonka powstaje po orzeczeniu rozwodu obowiązek alimentacyjny w szerszym zakresie względem byłego małżonka.

Żeby jednakże przypisanie winy w wyroku rozwodowym z powodu zdrady nastąpiło, zdradę należy najpierw udowodnić, a następnie wykazać trzeba związek przyczynowy pomiędzy zdradą, a ustaniem więzi małżeńskich. Najczęstszymi dowodami przedstawianymi w sądzie na dowód zdrady są więc zdjęcia małżonka z nowym partnerem, które nie pozostawiają złudzeń co do charakteru łączącej ich relacji, wydruk korespondencji mailowej bądź sms- owej prowadzonej przez małżonka z kochankiem/kochanką, zeznania świadków, a także nagrania rozmów małżonka z nowym partnerem.

Bardzo często zdarza się również, że wobec przedstawionych dowodów, małżonek zdradzający przyznaje, że wdał się w związek pozamałżeński, w takim jednak przypadku nie należy przedwcześnie cieszyć się, że w treści wyroku rozwodowego winnym rozkładu małżeństwa z całą pewnością zostanie wskazany małżonek, który zdrady się dopuścił, gdyż nadal pozostaje do wykazania kwestia związku przyczynowego między zdradą, a ustaniem więzi małżeńskich.

Wykazanie związku przyczynowego pomiędzy zawinionym zachowaniem małżonka, a rozpadem małżeństwa ma zasadnicze znaczenie w procesie rozwodowym jeżeli ustalana jest wina w rozkładzie pożycia, jeśli bowiem związku owego nie wykażemy to wina małżonkowi nie zostanie przypisana.

Żeby więc ową przesłankę spełnić, w toku procesu rozwodowego należy udowodnić, że gdyby nie zdrada małżonka to małżeństwo nadal by trwało, jednakże z uwagi na zdradę odbudowa łączących małżonków więzi nie jest możliwa, gdyż nastąpiła np. utrata zaufania.

Podczas postępowania rozwodowego z powodu zdrady zwykle nie jest konieczne, aby małżonek musiał wykazywać dlaczego po zdradzie trwanie w związku nie jest możliwe, gdyż to rozumie się samo przez się, najistotniejsze jednakże jest, żeby wykazać, że wcześniej małżeństwo dobrze się układało, natomiast wszystko zmieniło się, gdy współmałżonek rozpoczął nowy związek bądź gdy zdrada wyszła na jaw. Wskazana powyżej kwestia jest istotna z tego względu, że gdy do zdrady doszło już po tym jak między małżonkami doszło do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia, to wówczas zdrada nie będzie stanowić przyczyny rozpadu małżeństwa, a więc nie będzie możliwe przypisanie winy małżonkowi z tego powodu.

Przeczytaj także:

Bezprawnie uzyskane dowody zdrady z podsłuchów oraz facebooka – pomogą czy zaszkodzą przy rozwodzie?

Podobnie będzie w sytuacji, gdy po ujawnieniu zdrady małżonkowie będą kontynuowali wspólne pożycie, a więc gdy zdrada zostanie wybaczona, gdyż w takim przypadku również nie będzie można przypisać winy małżonkowi zdradzającemu podczas późniejszego rozwodu. Irrelewantna dla procesu rozwodowego będzie także okoliczność, że małżonek rozpoczął nowy związek, gdy został już złożony pozew rozwodowy, gdyż w takiej sytuacji zdrada również nie spowodowała ustania więzi małżeńskich, a więc nie będzie możliwe przypisanie winy właśnie z tego powodu.

Jak zostało zasygnalizowane na początku, główną konsekwencją ustalenia winy za rozkład pożycia w wyroku rozwodowym jest rozszerzenie późniejszego obowiązku alimentacyjnego względem byłego małżonka, zgodnie bowiem z regulacjami w tym zakresie, jeżeli jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd na żądanie małżonka niewinnego może orzec, że małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku.

Przypisanie winy z powodu zdrady może więc w sposób zasadniczy wpłynąć na sytuację materialną małżonka niewinnego po rozwodzie, co jest szczególnie istotne, gdy między małżonkami istniała znaczna dysproporcja w posiadanym majątku i osiąganych dochodach.

Jakie są konsekwencje zdrady w postępowaniu o rozwód?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *