ADWOKAT ROZWÓD WARSZAWA – KANCELARIA ADWOKACKA SPECJALIZACJA SPRAWY ROZWODOWE

Postępowanie rozwodowe kojarzy się zwykle z długim i skomplikowanym procesem, podczas którego ujawniane są najbardziej intymne i krępujące szczegóły z życia dwojga ludzi. Wskazane podejście jest niewątpliwie w pewnym stopniu uzasadnione, gdyż proces rozwodowy jest jedynym w trakcie którego strony obowiązane są wskazać, kiedy między nimi ustała np. więź fizyczna i co było tego przyczyną, gdyż jest to jedna z przesłanek warunkująca orzeczenie rozwodu, jednakże to czy rozwód po latach nadal będzie wywoływać negatywne i traumatyczne emocje, bądź czy pojmowany będzie raczej jako zdarzenie początkujące nowy etap w życiu każdego z małżonków, zależy od samych stron postępowania i ich postawy w trakcie rozwodu, możliwe przecież jest uzyskanie orzeczenia rozwodowego już na pierwszej rozprawie sądowej, bez przysłowiowego „prania brudów”.

Jednym z podstawowych elementów, który ma bezpośredni wpływ na długość postępowania rozwodowego jest żądanie wydania wyroku z orzeczeniem o winie, który z małżonków ponosi odpowiedzialność za rozpad małżeństwa stron. Do wyłącznej winy za rozpad małżeństwa z reguły żaden z małżonków się nie poczuwa, co powoduje, że każdy z małżonków będzie dążył w procesie do obarczenia winą współmałżonka, poprzez przedstawianie stosownych dowodów.

W takich więc przypadkach procesy rozwodowe mogą trwać bardzo długo, w szczególności, gdy każda ze stron swoje racje stara się wykazać zeznaniami świadków, ponieważ sąd nie ma możliwości, aby kilkanaście osób przesłuchać jednocześnie, konieczne jest więc wyznaczenie nawet kilku rozpraw w tym celu. Zaciekłe spory o winę za rozpad małżeństwa zwykle najbardziej opóźniają wydanie wyroku rozwodowego, dlatego jeśli chcemy, aby sąd wydał orzeczenie rozwiązujące małżeństwo już na pierwszej rozprawie, należy rozważyć czy rozwód z orzeczeniem o winie jest konieczny i przede wszystkim zasadny, gdyż bardzo często zdarza się, że udowadnianie winy współmałżonkowi podczas postępowania wynika bardziej ze złośliwości i urażonej ambicji, co z całą pewnością nie zapewni przychylności sądu do zgłaszanego przez nas żądania i w najlepszym przypadku, kilkuletni proces rozwodowy, zakończy się wydaniem wyroku rozwodowego z winy obydwóch stron.

Natomiast wystąpienie z powództwem rozwodowym w którym nie będzie zawarte żądanie rozstrzygnięcia o winie małżonków, powoduje, że sąd w procesie zajmie się tylko zbadaniem czy zaistniały przesłanki warunkujące orzeczenie rozwodu, co możliwe jest do ustalenia tylko na podstawie zeznań stron i wówczas nie ma potrzeby przeprowadzania całego postępowania dowodowego w zakresie winy.

Potrzebujesz pomocy doświadczonych adwokatów w sprawach rozwodowych oraz podziału majątku – skontaktuj się z nami http://www.szybki-rozwod.info/kontakt/

Postępowanie rozwodowe jest również bardziej skomplikowane i może trwać dłużej, gdy strony posiadają wspólne małoletnie dzieci, a małżonkowie nie potrafią się porozumieć w ich względzie, gdyż każda ze stron postępowania rozwodowego inaczej chce uregulować opiekę nad dziećmi, kontakty, władzę rodzicielską i obowiązek alimentacyjny. Pamiętać jednak należy, że dzieci w postępowaniu rozwodowym nie mogą stanowić karty przetargowej, o czym niestety rodzice często zapominają, a jedynym rozwiązaniem, które nie tylko przyspieszy postępowanie rozwodowe, lecz również pozwoli w przyszłości sprawnie funkcjonować i współdziałać małżonkom ze sobą dla dobra wspólnych dzieci, jest wypracowanie kompromisu i jednego stanowiska względem małoletnich. Niewątpliwie sprawy tego rodzaju są bardzo delikatne i łączą się z nimi bardzo silne emocje, dlatego jeśli małżonkowie mają wolę rozwiązania swojego małżeństwa poprzez rozwód, który ma zostać sprawnie i szybko przeprowadzony, jednakże pewne kwestie pozostają pomiędzy nimi sporne, można rozważyć skorzystanie z pomocy specjalisty, np. mediatora, który pomoże osiągnąć porozumienie w kłopotliwych kwestiach.

Sprawdź także nasz drugi blog http://sprawy-rozwodowe.info

Do zainicjowania postępowania rozwodowego konieczne jest złożenie do właściwego sądu okręgowego pozwu w którym jasno zostanie wskazane czego powód żąda. Jeśli małżonkowie osiągnęli konsensus w zakresie dotyczącym dzieci, do pozwu dołączyć należy pisemne porozumienie małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dziećmi po rozwodzie, które zostanie przez sąd uwzględnione, jeżeli jest zgodne z dobrem małoletnich. W wyroku rozwodowym sąd zobowiązany jest orzec również o sposobie korzystania przez małżonków ze wspólnego mieszkania po rozwodzie, dlatego i w tym względzie należy wypracować wspólne stanowisko jak korzystanie z mieszkania będzie w takim przypadku wyglądać.

Reasumując, orzeczenie rozwodu na pierwszej rozprawie jest możliwe, ale tylko wtedy, gdy strony zaniechają postępowania z orzeczeniem o winie i osiągną wspólne stanowisko we wszystkich kwestiach o których sąd jest zobowiązany orzec w wyroku rozwodowym, a więc o opiece, kontaktach i władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi, o obowiązku alimentacyjnym względem nich i o wspólnym korzystaniu z mieszkania po rozwodzie.

Rozwód już na pierwszej rozprawie – tak, to możliwe.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *