Rzadko się zdarza, żeby z wyroku wydanego przez sąd zarówno jedna, jak i druga strona postępowania, była zadowolona, dlatego zwykle w takim przypadku storna, która nie zgadza się z ustaleniami poczynionymi przez sąd I instancji decyduje się na złożenie apelacji. Nie inaczej jest w przypadku obowiązku alimentacyjnego, jeśli bowiem sąd, zdaniem zobowiązanego, zasądził za wysokie alimenty, wówczas można odwołać się od takiego wyroku właśnie w drodze apelacji, żeby jednakże apelacja była skuteczna należy przedstawić odpowiednie argumenty dowodzące zasadności prezentowanego stanowiska.

Zanim przystąpimy do sporządzenia apelacji w pierwszej kolejności należy sobie uświadomić czym apelacja w ogóle jest, gdyż tylko w ten sposób możliwe będzie poprawne sformułowanie zarzutów apelacyjnych. Otóż, apelacja jest środkiem odwoławczym, który strona może złożyć od wydanego przez sąd I instancji wyroku, jest to swego rodzaju system kontroli odwoławczej, zatem w apelacji nie przedstawiamy na nowo swojego stanowiska i nie przedkładamy po raz kolejny tych samych dowód, które zostały złożone w postępowaniu w I instancji, lecz dokonujemy weryfikacji ustaleń sądu I instancji, jeśli zaś z jakimś stanowiskiem sądu się nie zgadzamy, wówczas wykazujemy dlaczego nie jest ono zasadne i czemu powinno zostać zmienione przez sąd II instancji.

W apelacji wytykamy więc błędy, które w naszej ocenie popełnił sąd pierwszej instancji, nie ma w niej miejsca i potrzeby, aby po raz kolejny powoływać te same dowody, czy prezentować swoje stanowisko, jeśli zostało ono poprawnie ustalone przez sąd I instancji. Żeby poprawnie sformułować zarzuty apelacyjne nie należy więc ograniczyć się tylko do treści wydanego wyroku, lecz przede wszystkim konieczne jest zapoznanie się z jego uzasadnieniem, gdyż tylko w ten sposób jest możliwe zapoznanie się z pełnym stanowiskiem sądu i argumentami, które skłoniły go do wydania takiego, a nie innego wyroku.

W przypadku więc, gdy apelację chce złożyć osoba zobowiązana do alimentów, gdyż uważa, że alimenty zostały ustalone na zbyt wysokim poziomie, w pierwszej kolejności należy sprawdzić zestawienie rachunków i wydatków związanych z utrzymaniem dziecka, gdyż tylko w ten sposób możliwe jest oszacowanie miesięcznych kosztów utrzymania małoletniego, co bezpośrednio wpływa na wysokość obowiązku alimentacyjnego. Jeśli więc koszty te zostały zawyżone, należy na tę okoliczność zwrócić uwagę wskazując, że sąd poczynił np. błąd w ustaleniach dając wiarę tylko twierdzeniom rodzica, który o alimenty wnioskował, zaś zupełnie pominął dowody przeciwne i świadczące o tym, że koszty utrzymania dziecka wcale nie są tak wysokie jak twierdzi występujący o alimenty.

ZOBACZ TAKŻE NASZ BLOG DOTYCZĄCY SPRAW O ALIMENTY

WWW.ADWOKAT-ALIMENTY.WARSZAWA.PL 

Może się również zdarzyć, że miesięczne koszty utrzymania dziecka zostaną poprawnie ustalone, jednakże określając zakres obowiązku alimentacyjnego sąd nie uwzględnił iż rodzic zobowiązany do alimentacji troszczy się o dziecko nie tylko poprzez przekazywanie określonej sumy pieniężnej, lecz także zajmuje się dzieckiem, a więc, że zabiera je np. na wakacje, pokrywa koszty dodatkowych zajęć, kupuje ciuchy, w takiej bowiem sytuacji sąd określając obowiązek alimentacyjny winien wziąć pod uwagę również te okoliczności, gdyż w ten sposób obowiązek alimentacyjny jest częściowo realizowany, a więc zasądzona miesięczna kwota alimentów winna być niższa.

Na wysokość świadczenia alimentacyjnego wpływ mają nie tylko usprawiedliwione potrzeby uprawnionego, lecz także majątkowe i zarobkowe możliwości zobowiązanego, dlatego składając apelację od wyroku sądu I instancji warto zwrócić uwagę, czy sąd dokonał poprawnych ustaleń w tym zakresie, a więc np. czy poprawnie oszacował koszt miesięcznych wydatków, które zobowiązany musi wyłożyć na swoje utrzymanie, bądź czy prawidłowo zostały ustalone możliwości zarobkowe zobowiązanego, gdyż np. na skutek choroby lub kalectwa mogą być one mniejsze.

Konstruując apelację pamiętać ponadto należy, iż, co do zasady, w postępowaniu przed sądem II instancji nie jest przeprowadzane postępowanie dowodowe takie jak w sądzie I instancji, dlatego jeśli strona składająca apelację chce, aby jakieś dodatkowe dowody zostały przeprowadzone, w apelacji te dowody może powołać, jednakże należy jednocześnie wykazać, że wysunięcie nowych faktów i dowodów nie było możliwe w postępowaniu przed sądem I instancji lub że potrzeba powołania się na nie wynikła później, w takiej sytuacji należy więc wykazać, że strona np. później znalazła się w posiadaniu jakiegoś dowodu, bądź że dopiero po wydaniu wyroku  przez sąd I instancji powzięła informacje istotne dla sprawy.

Sąd zasądził wysokie alimenty – kiedy jest szansa na skuteczną apelacje?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *