Co do zasady, rodzic ma zawsze prawo do utrzymywania kontaktów z dzieckiem, niezależnie od tego czy zostało on ograniczony bądź nawet pozbawiony władzy rodzicielskiej, uprawnienia te zostały wprost uregulowane w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Przepisy wskazują ponadto, że kontakty obejmują w szczególności przebywanie z dzieckiem, a więc odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu, bezpośrednie porozumiewanie się, utrzymywanie korespondencji oraz korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej.

W uzasadnionych przypadkach, mając na względzie przede wszystkim dobro dziecka, sąd może jednakże prawo rodzica do kontaktu z małoletnim ograniczyć, głównie poprzez zakazanie rodzicowi określonych zachowań, lub nawet zupełnie tego kontaktu rodzica pozbawić, orzeczenie takie może być później oczywiście zmieniane.

Istotne ponadto jest, że przepisy regulujące kwestię kontaktów pomiędzy rodzicami, a dzieckiem stosuje się odpowiednio do kontaktów rodzeństwa, dziadków, powinowatych w linii prostej, a także innych osób, jeżeli sprawowały one przez dłuższy czas pieczę nad dzieckiem, co oznacza, że np. dziadkowie mają prawo do utrzymywania kontaktów z wnukiem, a w razie braku porozumienia z rodzicami, kwestię tę może rozstrzygnąć sąd.

Na tle wskazanych uregulowań może jednakże powstać niejasna sytuacja, gdy ustalone przez rodziców kontakty z dzieckiem będą sprzeczne z kontaktami jakich domagają się dziadkowie, dlatego zasadnym jest, kierując się przede wszystkim dobrem dziecka, aby rodzice i dziadkowie wzajemnie ze sobą uzgadniali kwestie dotyczące ich kontaktów z dzieckiem. Jeśli zaś dojdzie do sporu w tej mierze, może zaistnieć podstawa do ingerencji sądu w sferę kontaktów z dzieckiem bądź to rodziców bądź dziadków, albo rodziców i dziadków.

Dziadkowie, którym rodzic utrudnia kontakty, mogą więc wystąpić do sądu z wnioskiem o ustalenie kontaktów z wnukiem, jeśli zaś wydane przez sąd orzeczenie nie będzie następnie przez rodzica respektowane, wówczas uprawnieni do kontaktu mogą skorzystać z przewidzianych prawem środków przymusu, aby kontakty te były prawidłowo realizowane.

Zgodnie bowiem z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego, jeżeli osoba, pod której pieczą dziecko pozostaje, nie wykonuje albo niewłaściwie wykonuje obowiązki wynikające z orzeczenia albo z ugody zawartej przed sądem lub przed mediatorem w przedmiocie kontaktów z dzieckiem, sąd opiekuńczy, zagrozi jej nakazaniem zapłaty na rzecz osoby uprawnionej do kontaktu z dzieckiem oznaczonej sumy pieniężnej za każde naruszenie obowiązku.

Jeśli zaś osoba, której sąd opiekuńczy zagroził nakazaniem zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej, nie wypełnia nadal swego obowiązku, sąd opiekuńczy nakazuje jej zapłatę należnej sumy pieniężnej, ustalając jej wysokość stosownie do liczby naruszeń. Jeżeli więc dziadkowie będą mieć ustalone prawo do kontaktów z wnukiem w orzeczeniu sądowym, bądź na podstawie ugody zawartej przed mediatorem lub przed sądem, to w razie naruszenia ustalonych kontaktów przez rodzica pod którego opieką dziecko stale pozostaje, dziadkowie mogą zwrócić się do sądu najpierw o zagrożenie nakazaniem zapłaty, a następnie o nałożenie obowiązku zapłaty określonej kwoty na ich rzecz od tego rodzica, za każde naruszenie ustalonego prawa do kontaktów.

Przeczytaj także:

Co zrobić gdy matka utrudnia ojcu kontakt z dzieckiem?

Żona powiedziała, że więcej nie zobaczę syna po rozwodzie – jak walczyć o dziecko?

Na gruncie obowiązujących uregulowań, dziadkowie mają więc praktycznie takie samo prawo do kontaktów z wnukiem, jak rodzice ze swoim dzieckiem, co oznacza że prawo do może zostać nie tylko ustalone, lecz dziadkowie mogą zostać również ograniczeni w kontaktach lub kontakty te mogą zostać zakazane. Pamiętać ponadto należy, iż kontakty z dzieckiem innych osób uprawnionych, które nie są jego rodzicami, nie są objęte kognicją sądu rozwodowego, a więc w wyroku rozwodowym nie może znaleźć się rozstrzygnięcie o kontaktach dziadków z wnukami, orzeczenie w tym zakresie może zostać wydane jedynie po przeprowadzeniu odrębnego postępowania.

Na zakończenie warto zwrócić uwagę, iż prawo do kontaktów dziadków z wnukami potwierdza również Europejski Trybunał Praw Człowieka, który wskazał, iż pomiędzy dziadkami a wnukami może istnieć „życie rodzinne” w rozumieniu przepisów Konwencji, jeżeli powstały pomiędzy nimi wystarczająco bliskie więzi rodzinne. Mimo iż wspólne zamieszkiwanie nie jest warunkiem niezbędnym, gdyż bliskie więzi utworzone wskutek częstych kontaktów także wystarczą, związki pomiędzy dzieckiem a dziadkami, z którymi dziecko mieszkało, zazwyczaj będą wchodzić w zakres stosowania tej kategorii. Tym samym prawo do poszanowania życia rodzinnego dziadków w odniesieniu do wnuków zasadniczo obejmuje prawo do utrzymywania zwykłej więzi pomiędzy dziadkami, a dziećmi w drodze wzajemnych kontaktów.

kontakt

Co zrobić gdy synowa utrudnia kontakty z wnukiem po rozwodzie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *